Iaido, kobudo seminar Yuji Matsuoi

27.10.2019

A seminar on Mugenryu Heiho and on Musojikiden Eishinryu Iai Heiho - for the members of Seitokai, will be held on November 1st - 3rd by sensei Yuji Matsuoi (8 dan Kokusai Shorinjiryu Karatedo, 8 dan Mugenryu Heiho, 7 dan Muso Jikiden Eishinryu Iai Heiho) at the centre "Kishintai".